ESeuranta

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 18.03.2020

1. Rekisterinpitäjä

Image Wear Oy
Yrittäjänkatu 24
33710 Tampere
Y-tunnus: 0689586-1
Puh. 020 798 0500
imagewear@imagewear.fi

2. Rekisterin nimi

Image Wear Oy:n eSeuranta-rekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilöstötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Rekisteriä käytetään Image Wear Oy:n eSeuranta-järjestelmän palveluiden tuottamiseen ja/tai asiakkaiden tuotteiden seurantaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista:

-         Etu- ja sukunimi
-         Puhelinnumero
-         Sähköpostiosoite
-         Työnantaja
-         Toimipisteen osoite
-         Kustannuspaikka
-         Henkilönumero
-         Työvaatteen koko

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Image Wear Oy rekisteröi ne tiedot, jotka asiakas tai yhteistyökumppani itse ilmoittaa tai luovuttaa eSeuranta-järjestelmää varten.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Image Wear Oy ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Image Wear Oy:n eSeuranta-rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla. Pääsy henkilötietoihin ja tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän ennalta määrittelemillä henkilöillä eli nimetyillä Image Wear Oy:n työntekijöillä. Yhteistyökumppanin nimeämillä henkilöillä on katseluoikeus yhteistyökumppanin omiin tietoihin. Laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä siten, että rekisterin ylläpitäjä voi varmistua tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyydestä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Image Wear Oy ei tarkista asiakkaan tai kumppanin antamien tietojen oikeellisuutta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle riittävän yksilöidysti. Korjaamispyynnössä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.

12. Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla imagewear@imagewear.fi