Puunjalostus

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014–2016

Sopimuskausi 1.2.2014 – 30.11.2016

METSÄTEOLLISUUS RY:N JA PAPERILIITTO R.Y:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS N:O 47

1.5.2014 – 30.9.2016 Paperiteollisuuden työehtosopimus

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten paperi-, kartonki- ja selluloosatehtaiden, puuhiomoiden, paperin- ja kartonginjalostustehtaiden sekä niiden tehdasalueella sijaitsevien raaka- ja tarveainevarastojen, ylläpito-, sivutuote- ja jalostusosastojen sekä näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

23.2 Niille toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville työntekijöille, joille työnantaja ei hanki työvaatetusta, maksetaan vuosittain työvaatekorvaus. Korvaus on kone-, sähkö-, mittari- ja autokorjausosastojen sekä rakennus- ja ulkotyöosastojen työntekijöille 55,50 euroa ja muille työntekijöille 36,16 euroa.
Korvaus maksetaan syyskuun ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä tai muuna paikallisesti sovittuna ajankohtana.

PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

1.3.2014 – 31.1.2017 PAHVIN- JA PAPERINJALOSTUKSEN SOPIMUSALAT

Paperinjalostus on moninainen toimiala, jonka piirissä tehdään jatkojalostusta eritasoisissa yrityksissä.

Jalostustoiminta jakautuu kolmeen pääalueeseen:

  • Teollisuuden palvelutuotanto, johon kuuluu erilaista teollisuuden alihankintatuotantoa, kuten arkitusta tai muuta oheispalvelua teollisuudelle.
  • Toimistojen ja kotitalouksien tarvitsemat paperituotteet, kuten kansiot, kirjeet, tarrat ja muut vastaavat.
  • Kaupan ja elintarviketeollisuuden erilaisista tuotteista, joita on lukuisia ja tuotteiden tarpeet vain kaiken aikaa lisääntyvät.

26 § TYÖTURVALLISUUS

  1. Tapaturmien ja ammattitautien välttämiseksi ryhdytään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijän turvallisuuden ja terveyden suojele-miseksi.
    • Työpaikalla käytettäviä kemiallisia aineita koskevat tiedot
  2. 2. Työnantaja antaa työsuojeluvaltuutetulle sekä asianomaisille työosas-toille tiedot työpaikalla käytettävistä kemiallisista aineista valtioneuvoston asetuksen (9.8.2001 / 715) 5 §:n mukaisella käyttöturvallisuustiedotteel-la.
  3. Liitot pitävät tärkeänä, että edellä 1 kohdassa mainitut tiedot muiden kemiallisten aineiden käyttöön liittyvien työsuojelullisten vaatimusten ohella saatetaan käyttöpisteissä työskentelevien tietoon. Paikallisesti voidaan sopia asiaa koskevista menettelytavoista.
  4. Vuosittain tarkastetaan, että työpaikalla käytettävistä kemiallisista aineista on kustakin olemassa ajantasainen käyttöturvallisuustiedote

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten sahojen, höyläämöjen, kyllästämöjen, vaneri-, puuelementti-, puutalo-, rakennuspuusepän-, laatikko-, puu- ja lastulevytehtaiden sekä näiden teollisuuksien yhteydessä toimivien kuitulevytehtaiden ynnä niiden sivutuote- ja huolto-osastojen ja näiden työntekijäin välisiin työsuhteisiin.

TYÖTURVALLISUUS

Alalla vallitsevat työvaatteisiin, kenkiin ja suojaimiin liittyvät käytännöt

Lähteet
https://www.paperiliitto.fi/media/liiton-sivut/edunvalvonta/tessit/raskas/tes_pap_tyontekija2014-16.pdf
https://www.paperiliitto.fi/media/liiton-sivut/edunvalvonta/tessit/ppy/ppy_paperiliitto_tes_2014_2017_final.pdf
http://www.puuliitto.fi/files/4955/Mekaanisen_TES_Net_170414.pdf