Maatalous

Lainsäädäntö
Työehtosopimus

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 – 31.1.2017

TYÖTURVALLISUUS

39 § YLEISET VELVOLLISUUDET

 1. Työnantajan on toteutettava kaikki tarpeelliset varotoimet, joilla estetään työntekijän joutuminen työssään alttiiksi tapaturmille tai saamasta työn johdosta haittaa terveydelleen.
 2. Koneiden, laitteiden ja välineiden käytössä on ehdottomasti noudatettava niiden työturvallisuudesta annettuja ohjeita. Jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan työnantajalle havaitsemistaan puutteista, jotka vaarantavat työturvallisuutta.
 3. Myrkyllisten aineiden (ruiskutteet, pölytteet ym.) käsittelyssä ja säilytyksessä on tarkoin noudatettava valmistajan antamia ohjeita.
 4. Kullakin työpaikalla pidetään työntekijäin nähtävänä lista käytössä olevista terveydelle haitallisista kemikaaleista sekä kuhunkin aineeseen liittyvä käyttöturvallisuustiedote. Listan jäljennös annetaan työntekijälle hänen käydessään seuraavan kohdan tarkoittamassa lääkärintarkastuksessa.
 5. Työnantaja järjestää kustannuksellaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja palveluita hyväksi käyttäen työntekijöitä koskevan lakisääteisen työterveyshuollon niin kuin työterveyshuoltolaissa 1383/2001 ja valtioneuvoston asetuksessa työnantajan velvollisuudeksi säädetystä työterveyshuollosta 1484/2001 on sanottu.
 6. Työskentelytilan korkean lämpötilan aiheuttamaa haitallista kuormitusta arvioitaessa ja vähennettäessä käytetään hyväksi työsuojeluviranomaisen antamia ohjeita.
 7. Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle erityistä vaaraa, eikä vaaratekijää voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työntekijä raskauden ajaksi hänelle sopiviin työtehtäviin.

40 § SUOJAVAATETUS

 1. Milloin työntekijä joutuu käyttämään työssään syövyttäviä tai myrkyllisiä aineita, varaa työnantaja hänelle tällaisissa töissä käytettäväksi asianmukaisen suojapuvun, päähineen, jalkineet ja käsineet.Milloin tehdään työtä tai käsitellään aineita, jotka edellyttävät hengityksensuojaimen, kuulonsuojaimen tai suojalasien käyttöä, on nämä annettava työnantajan toimesta. Annettuja suojavälineitä on työntekijä velvollinen käyttämään. Pölyaltistuksen vähentämiseksi tulee käyttää hengityssuojainta.
 2. Työnantaja hankkii vakinaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle kalenterivuosittain enintään kaksi suojapukua, jotka ovat työntekijän henkilökohtaisia niin kauan kuin työsuhde kestää. Vakinaisessa työsuhteessa olevalla työntekijällä, joka joutuu talvisin työskentelemään ulkona, on oikeus hankkia tarkoituksenmukainen lämpöasu enintään kerran kahdessa vuodessa. Lämpöasun hankintakustannuksista työntekijän osuus on 30 % ja työnantajan loput. Työnantaja hankkii eläinten hoitotyötä tekevän työntekijän käyttöön turvajalkineet, mikäli työturvallisuus sitä edellyttää. Ulkotyötä tekevälle vakinaiselle työntekijälle työnantaja varaa tarpeellisen sadevaatetuksen. Tämän kohdan tarkoittamana vakinaisena työntekijänä pidetään myös sellaista työntekijää, joka työn vähyydestä johtuvan lomautuksen tai työsuhteen katkeamisen jälkeen palaa samaan työpaikkaan.
 3. Moottori- ja raivaussahatöissä työnantaja varaa työntekijän käyttöön tarkoitukseen hyväksytyn suojakypärän kuulon- ja silmien suojaimineen ja kylmänä vuodenaikana suojakypärän alusmyssyn, turvasaappaat sekä viiltosuojilla varustetut turvahousut ja käsineet. Jos työ on lyhytaikaista ja työntekijällä on edellä mainitut asianmukaiset varusteet, voidaan paikallisesti sopia niiden käyttämisestä näissä töissä. Työntekijälle maksetaan em. varusteiden käytöstä korvauksena 2,33 euroa työpäivältä.

MOOTTORISAHAN TERÄN VIILTO

Metsurin viiltosuojaimet suojaavat moottorisahan terän viilloilta. Jos terä osuu erikoisvahvikkeeseen eli viiltosuojaan, sen materiaalin kuidut tukkivat ja pysäyttävät teräketjun. Vahvike on useimmiten pitkäkuituista- ja monikerroksista kudottua kangasta tai neulosta.

Suojavaatteita ovat turvatakki ja -housut. Lisäksi muita työssä tarvittavia suojaimia ovat nilkkasuojaimet, käsineet ja turvajalkineet.

Turvatakki ja -housut. Turvatakki suojaa vartalon yläosan, käsivarsien ja kaulan alueen. Turvahousuja on suojaustasoltaan erilaisia. Housut suojaavat joko koko jalkojen alueen tai vain etuosan tai vain oikean jalan.

Turvajalkineet ja nilkkasuojaimet. Turvajalkineissa on viiltosuoja varpaiden, jalkaterän ja säären etuosan alueella. Malliltaan jalkineet ovat puolivarsisaapas, saapas tai saapas reisijatkeella. Jalkineiden päälle laitettavat nilkkasuojaimet suojaavat nilkan, jalkaterän ja jalkapöydän.

TURVAKÄSINEET

Käsineissä suojausosa on vasemman tai molemman käsineen selkäosassa. Turvakäsineitä tarvitaan kun käytetään pienitehoista niin sanottua ”yhden käden sahaa”. Työtapaa ei suositella käytettäväksi Suomessa.

KÄYTTÖ

 • vaihda vaurioitunut viiltosuojain uuteen suojaimeen

HUOLTO

 • huolla suojaimet käyttöohjeen mukaisesti
 • vaihda vaurioitunut viiltosuojain uuteen

MERKINTÄ

Viiltosuojaimet tunnistaa “moottorisaha”-tunnuskuvasta. Merkintä A, B ja C ilmoittaa suojausalueen ja suojaustason.

Viiltosuojaimet ovat aina kompromissi turvallisuuden ja keveyden välillä. Ne eivät suojaa täydellisesti terän viilloilta kaikissa työtilanteissa.

STANDARDIT

EN 381-5. Osa 5. Jalkojen suojainten vaatimukset
EN 381-7 Osa 7. Käsineiden vaatimukset
EN 381-8 Osa 8. Nilkkaimien testausmenetelmät
EN 381-9 Osa 9. Nilkkaimien vaatimukset
EN 381-11 Osa 11. Vartalon yläosan suojainten vaatimukset

Alalla vallitsevat työvaatteisiin, kenkiin ja suojaimiin liittyvät käytännöt

Lähteet

 • http://www.puuliitto.fi/files/4866/Maaseutu-tes-2014-2017-paino.pdf
 • http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/kaytto/suojavaatetus/moottorisahan_teran_viiltosuoja/sivut/default.aspx