Kemikaalit ja kumit

KEMIAN PERUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS
1.3.2014 – 30.11.2016 :

Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kemianteollisuus ry:hyn
kuuluviin kemian perusteollisuutta harjoittaviin yrityksiin ja niiden kaikkiin
työntekijöihin.

Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:
Yleiset sopimukset EK(TT/STK) – SAK
Lomapalkkasopimus 21.3.2005
Työturvallisuuskeskusta koskeva sopimus työjärjestyksineen 19.3.1997

LAINSÄÄDÄNTÖ

TYÖTURVALLISUUS

 1.  TT:n ja SAK:n välistä työturvallisuuskeskusta koskevaa sopimusta
  työjärjestyksineen noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana.
 2. Tämän ohella työnantaja noudattaa työturvallisuudessa sekä tapaturma- ja
  ammattitautivaaran torjumisessa lain määräyksiä sekä työsuojeluviranomaisten
  antamia ohjeita.
 3. Kun kemikaaleja otetaan työssä käyttöön, työnantajan on selvitettävä missä
  määrin ne ovat vaarallisia ja huolehdittava suojatoimenpiteistä sekä
  turvalliseen käyttöön liittyvästä tiedottamisesta työntekijöille. Erityisesti on
  annettava opetusta käyttöturvallisuustiedotteista ja pakkausmerkinnöistä.
 4. Työturvallisuuslaissa tarkoitettuun perehdyttämiseen ja työnopastukseen
  sisällytetään tarpeelliset yritykseen ja työtehtäviin liittyvät ympäristönsuojeluasiat.
 5. Liitot suosittelevat, että työpaikassa, jossa ei lainsäädännön nojalla ole
  perustettava työsuojelutoimikuntaa eikä muusta työsuojelun yhteistoimintamuodosta ole paikallisesti sovittu, pidetään työnantajan koolle kutsumana vähintään puolivuosittain työsuojelun yhteistoimintakokous.

Työsuojelun yhteistoimintakokouksessa käsitellään työpaikan ympäristöasioita,
arvioidaan olosuhteita ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä  asetetaan kehittämistavoitteita.

Työntekijöitä kokouksessa edustaa työsuojeluvaltuutettu. Ellei valtuutettua
ole valittu, niin työntekijöitä edustaa pääluottamusmies tai muu heidän
valitsemansa henkilö.

ÖLJY-, MAAKAASU- JA PETROKEMIAN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 – 30.11.2016 :

Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Neste Oil Oyj:n tuotantolaitosten,
Borealis Polymers Oy:n, StyroChem Finland Oy:n, Gasum Oy:n,
Ashland Finland Oy:n Kilpilahden tuotantolaitosten ja Neste Jacobs Oy:n
työntekijöiden välisissä suhteissa.

Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:
Yleiset sopimukset EK(TT/STK) – SAK
Irtisanomissuojasopimus 10.5.2001
Lomapalkkasopimus 21.3.2005
Työturvallisuuskeskusta koskeva sopimus työjärjestyksineen 19.3.1997

LAINSÄÄDÄNTÖ

TYÖTURVALLISUUS

 1. TT:n ja SAK:n välistä työturvallisuuskeskusta koskevaa sopimusta
  työjärjestyksineen noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana.
 2. Tämän ohella työnantaja noudattaa työturvallisuudessa sekä tapaturmaja
  ammattitautivaaran torjumisessa lain määräyksiä sekä työsuojeluviranomaisten
  antamia ohjeita.
 3. Kun kemikaaleja otetaan työssä käyttöön, työnantajan on selvitettävä
  missä määrin ne ovat vaarallisia ja huolehdittava suojatoimenpiteistä sekä
  turvalliseen käyttöön liittyvästä tiedottamisesta työntekijöille. Erityisesti on
  annettava opetusta käyttöturvallisuustiedotteista ja pakkausmerkinnöistä.
 4. Työturvallisuuslaissa tarkoitettuun perehdyttämiseen ja työnopastukseen
  sisällytetään tarpeelliset yritykseen ja työtehtäviin liittyvät ympäristönsuojeluasiat.
 5. Liitot suosittelevat, että työpaikassa, jossa ei lainsäädännön nojalla ole
  perustettava työsuojelutoimikuntaa eikä muusta työsuojelun yhteistoimintamuodosta ole paikallisesti sovittu, pidetään työnantajan koolle kutsumana vähintään puolivuosittain työsuojelun yhteistoimintakokous.  Työsuojelun yhteistoimintakokouksessa käsitellään työpaikan ympäristöasioita, arvioidaan olosuhteita ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä
  asetetaan kehittämistavoitteita.  Työntekijöitä kokouksessa edustaa työsuojeluvaltuutettu. Ellei valtuutettua ole valittu, niin työntekijöitä edustaa pääluottamusmies tai muu heidän
  valitsemansa henkilö.

MUOVITUOTETEOLLISUUDEN JA KEMIAN TUOTETEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS
1.2.2012-28.2.2014

Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kemianteollisuus ry:n ja
Muoviteollisuus ry:n muovituoteteollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta harjoittaviin
jäsenyrityksiin ja niiden kaikkiin työntekijöihin.

Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:
Yleiset sopimukset EK(TT/STK) – SAK
Irtisanomissuojasopimus 10.5.2001
Lomapalkkasopimus 21.3.2005

Työturvallisuuskeskusta koskeva sopimus työjärjestyksineen 19.3.1997

LAINSÄÄDÄNTÖ
TYÖTURVALLISUUS

 1. TT:n ja SAK:n välistä työturvallisuuskeskusta koskevaa sopimusta
  työjärjestyksineen noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana.
 2. Tämän ohella työnantaja noudattaa työturvallisuudessa sekä tapaturma ja
  ammattitautivaaran torjumisessa lain määräyksiä sekä työsuojeluviranomaisten
  antamia ohjeita.
 3. Kun kemikaaleja otetaan työssä käyttöön, työnantajan on selvitettävä
  missä määrin ne ovat vaarallisia ja huolehdittava suojatoimenpiteistä sekä
  turvalliseen käyttöön liittyvästä tiedottamisesta työntekijöille. Erityisesti on
  annettava opetusta käyttöturvallisuustiedotteista ja pakkausmerkinnöistä.
 4. Työturvallisuuslaissa tarkoitettuun perehdyttämiseen ja työnopastukseen
  sisällytetään tarpeelliset yritykseen ja työtehtäviin liittyvät ympäristönsuojeluasiat.
 5. Liitot suosittelevat, että työpaikassa, jossa ei lainsäädännön nojalla ole
  perustettava työsuojelutoimikuntaa eikä muusta työsuojelun yhteistoimintamuodosta  ole paikallisesti sovittu, pidetään työnantajan koolle
  kutsumana vähintään puolivuosittain työsuojelun yhteistoimintakokous.
  Työsuojelun yhteistoimintakokouksessa käsitellään työpaikan ympäristöasioita,
  arvioidaan olosuhteita ja työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä
  asetetaan kehittämistavoitteita.Työntekijöitä kokouksessa edustaa työsuojeluvaltuutettu. Ellei valtuutettua
  ole valittu, niin työntekijöitä edustaa pääluottamusmies tai muu heidän
  valitsemansa henkilö.

KUMITEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014–30.11.2016

Tätä työehtosopimusta sovelletaan Kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten tuotantolaitosten
ja niiden työntekijäin välisissä työsuhteissa.

LAINSÄÄDÄNTÖ
TYÖTURVALLISUUS
YLEISSÄÄNTÖ

Tapaturmien ja ammattitautien välttämiseksi ryhdytään työntekijöiden turvallisuutta
silmällä pitäen kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin. Erityisesti milloin tuotannon
yhteydessä joudutaan käyttämään erilaisia kemikaaleja, on työturvallisuuslain niitä
koskevat määräykset otettava huomioon. Sanottu merkitsee muun muassa sitä, että työnantajan on selvitettävä, missä määrin ne ovat terveydelle vaarallisia sekä
huolehdittava tarpeellisista suojatoimenpiteistä. Lisäksi työturvallisuuskysymysten
kaikin puolin tärkeää merkitystä korostaen liitot kiinnittävät paikallisten osapuolten
huomiota myös tällä alueella tapahtuvaan rakentavaan yhteistoimintaan.

SUOJAVAATTEET TAI -VARUSTEET

Mikäli asiantuntijalausuntojen, työtapaturma- ja ammattitautitilastojen perusteella
tai muuten yhteisesti todetaan, että suojavaatteiden tai –varusteiden käytöllä
työssä on työturvallisuutta tai työterveyttä tässä työssä olennaisesti parantava
vaikutus, työnantaja hankkii tällaisen suojavaatteen tai –varusteen työntekijän
käyttöön, vaikka toimenpide ei työtuvallisuuslain mukaan olisikaan välttämätöntä.
Edellä sanottu ei tarkoita tavanomaista työvaatetusta.

Edellisen kappaleen määräystä sovelletaan ensisijaisesti

 • Nokisiilojen täyttäjiin
 • Ns. pienkemikaalien ja noen punnitsijoihin
 • Nokisekoituskoneen hoitajiin sekä
 • Nokisekoitusosastolla siivoojina työskenteleviin

KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.3.2014 – 30.11.2016 :

Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä toimivat henkilöt.

Sopimuksen soveltamisala on tehtäväkohtainen, minkä vuoksi työsuhteen luonteella, henkilön koulutustasolla, annetulla tilastonimikkeellä, palkanmaksutavalla eikä palkkausmuodolla ole ratkaisevaa merkitystä sopimuksen soveltamisen kannalta.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat mm. tuotantoon, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, analyysipalveluihin, laadunvarmistukseen, suunnitteluun, logistiikkaan, talous- ja henkilöstöhallintoon, myyntiin, markkinointiin, tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn, varastotoimintoihin, kuljetuksiin, vientiin ja tuontiin liittyvät toimihenkilötehtävät.

Sopimuksen soveltamisella ei ole koulutuksellista ylärajaa. Tämä merkitsee sitä, että esim.
korkeakoulu, ammattikorkeakoulu tai muun erityiskoulutuksen saanut toimihenkilö kuuluu tämän sopimuksen soveltamispiiriin edellyttäen, että toimi sisältönsä perusteella kuuluu sopimuksen soveltamisalaan. Ammattitaito voidaan hankkia myös käytännön kokemuksen kautta. Toimiminen toimihenkilöiden esimiehenä ei sellaisenaan sulje tehtävää pois sopimuksen piiristä.

Sopimus ei koske henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilökunnan palkka ja työehtoja määriteltäessä eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa sekä asemaltaan näihin verrattavissa olevia henkilöitä. Tällaisia henkilöitä voi olla yrityksen eri organisaatiotasoilla. Sopimus ei myöskään koske henkilöitä, joilla ei ole esimiesvastuuta, mutta jotka edustavat asiantuntemusta omalla erikoisalallaan ja jotka tästä syystä ja asemansa itsenäisyyden puolesta ovat rinnastettavissa edellä mainittuihin sopimuksen ulkopuolelle jääviin henkilöihin. Edellä tässä kappaleessa tarkoitetuilta henkilöiltä edellytetään yleensä korkeakoulu- tai ammatillisen korkea-asteen tasoista tiedollista ja taidollista valmiutta.

Sopimusta ei sovelleta työntekijätehtävissä oleviin henkilöihin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Työehtosopimuksen soveltamisalaan liittyvät tulkinnat ratkaistaan osapuolia sitovasti liittojen välisessä ratkaisulautakunnassa, jossa on yksi Ammattiliitto Pro ry:n nimeämä edustaja ja yksi Kemianteollisuus ry:n nimeämä edustaja sekä osapuolten valitsema puheenjohtaja.

LAINSÄÄDÄNTÖ
TYÖTURVALLISUUS

Mikäli asiantuntijalausuntojen tai muun vastaavan perusteen nojalla yhteisesti voidaan todeta, että erityisten suojavaatteiden tai -varusteiden käytöllä työssä on työturvallisuus- tai terveysolosuhteita olennaisesti parantava vaikutus, hankkii työnantaja tällaisen suojavaatteen tai -varusteen työpaikalle toimihenkilön käyttöön, vaikka sen antaminen työturvallisuuslain mukaan ei olisi välttämätöntä. Tällä ei tarkoiteta tavanomaista työvaatetusta. Töissä, joissa työvaatteiden kuluminen on olennaisesti suurempi, noudatetaan em. määräyksiä.

Lähteet:

 • http://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/file/dl/i/rEEySg/8LEtCzGFki14Q1wEjBrgcg/Extranet_tyomarkkinat_tes_peruskemia_2014_2016_final.pdf
 • http://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/file/dl/i/Xc1AMw/6Fpfr2L0UJ6Rf2sgZ7t3EA/Tes_oljy_maakaasu_petrokemia_2012_2014_extranet_versio_viimeisin.pdf
 • http://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/file/dl/i/4Q6FPQ/UlE-RijT0UvklRQ-ET9jZA/Tes_muovituoteteollisuus_ja_kemiantuoteteollisuus_2012_2014_extranet_versio.pdf
 • http://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/file/dl/i/efxY-A/wU8PqAyJZfRi0z6FcAwasA/Extranet_tyomarkkinat_tes_kumiteollisuuden_tyontekijoiden_TES_2014_2016_final.pdf
 • http://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/file/dl/i/or_fyg/Bo8BELjyNTHvxUns4mOu2Q/Extra_tyomarkkinat_tes_kemianalan_toimihenkilosopimus_2014_2016_final.pdf
 • http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/mediapalvelu/julkaisut/9MSdvM4uSFqD_4_hgGdL8A/
 • http://www.tyoturva.fi/toimialat/kemianteollisuus/toimialan_julkaisut
 • http://www.tyoturva.fi/toimialat/kumiteollisuus_ja_autonrengasala/toimialan_julkaisut